• Du är här:
  • Hem /
  • Lamellseparator SedSep®-S med slamskrapa /

Lamellseparator SedSep®-S med slamskrapa

  • Kapacitet från 1m³ /h – 200 m³/h
  • Standardiserade storlekar för de mest krävande vattenreningsbehoven.
  • Korrosionsbeständigt material
  • Låg vikt

Funktionsbeskrivning

Det inkommande, flockande avloppsvattnet leds in i ett inloppsschakt. Inloppsschaktet fungerar som ett försedimenteringssteg, eftersom det är väl tilltaget och öppet nertill.

Vätskeströmmen fördelas sedan exakt in i varje lamellfack som inbördes är slutna. Avdrag av det renade vattnet sker över tandat skibord, som på dom större anl. är justerbart. Vattnet leds sedan in i en öppen ränna till utloppsanslutningen.

I SedSep® -anläggningarna sker vätskeflödet diagonalt genom lamellerna, vilket innebär att konflikten minimeras mellan vattenströmmen och slammet som skall avskiljas. C/C-avståndet mellan lamellerna borgar för god säkerhet även vid höga slambelastningar.

Lamellerna har en rektangulär design och är utformade i paket om 2 lameller. Lamellpaketen är individuellt upplyftbara och smidiga att hantera för rengörning och skötsel. Detta kan göras även under drift.

Lamellsedimentering typ SedSep®-S är utförd med plan botten och votade hörn Det avskilda slammet sjunker ner mot botten där en långsamtgående slamskrapa skrapar slammet till det centralt placerade slamuttaget. Slamskrapan kan förses med förtjockargrind, för att öka TS-halten på slammet. Vid stor slamproduktion och/eller om stor slamvolym önskas tillverkar vi även LST-S i förhöjt utförande eller med rund slamsilo anpassad till behov. Vid höga TS-halter och svårbehandlat slam utföres slamskrapan momentbegränsad och förstärkt, vidare kan även botten utföras konad mot centrum.

lamellseparator_skiss_slamskrapa

1. Tank utförd i GAP, alt. stål
2. Inloppsschakt
3. Inloppsschakt
4. Lameller av PP
5. Skibord av PP
6. Utloppsränna av GAP, alt. stål
7. Slamskrapa av GAP
8. Utlopp, renat vatten
9. Inlopp, förorenat vatten
10. Slamuttag
11. Slamkontroll